Menu
Aikido Hawaii Logo


Koa Kimura's Photojournal: Page 26

O-sensei's demonstration at McKinley High School, March 11, 1961: Page 26


Koa Kimura 26-12

Koa Kimura 26-13

Koa Kimura 26-14

Koa Kimura 26-15