Menu
Aikido Hawaii Logo


Koa Kimura's Photojournal: Page 25

O-sensei's demonstration at McKinley High School, March 11, 1961: Page 25


Koa Kimura 25-08

Koa Kimura 25-09

Koa Kimura 25-10

Koa Kimura 25-11