Menu
Aikido Hawaii Logo


Koa Kimura's Photojournal: Page 24

O-sensei's demonstration at McKinley High School, March 11, 1961: Page 24


Koa Kimura 24-04

Koa Kimura 24-05

Koa Kimura 24-06

Koa Kimura 24-07