Menu
Aikido Hawaii Logo


Koa Kimura's Photojournal: Page 23

O-sensei's demonstration at McKinley High School, March 11, 1961: Page 23


Koa Kimura 23-01

Koa Kimura 23-02

Koa Kimura 23-03