Menu
Aikido Hawaii Logo


Koa Kimura's Photojournal: Page 27

O-sensei's demonstration at McKinley High School, March 11, 1961: Page 27


Koa Kimura 27-16

Koa Kimura 27-17

Koa Kimura 27-18

Koa Kimura 27-19